ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

พัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม808686
1สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก808686