ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1,0002726
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ1,0002726