ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1,0001,0951,029
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ1,0001,0951,029