ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1,000199126
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ1,000199126