ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม320240240
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี604040
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์202020
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร202020
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก202020
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2000
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล202020
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี2000
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา2000
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง202020
10สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม2000
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด202020
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี2000
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน206060
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต202020