ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม32000
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี6000
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์2000
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร2000
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก2000
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2000
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล2000
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี2000
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา2000
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง2000
10สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม2000
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด2000
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี2000
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน2000
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต2000