ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม500567536
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ120165143
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี202020
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี707371
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา606564
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น607368
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี404141
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก606059
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา707070