ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม5,5006,0765,292
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ200207166
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี240250228
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี400409316
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี200213180
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา240371323
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น200214188
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี200210202
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์200218212
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก200230211
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง200208199
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี200223198
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี220259225
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา240246232
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม200220205
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง200214194
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี200205202
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา160175138
18สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์700795618
19สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์700704593
20สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์400505462