ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม5,5006,0765,292
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ200207166
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา160175138
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี240250228
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี400409316
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี200213180
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา240371323
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น200214188
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี200210202
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์200218212
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก200230211
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง200208199
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี200223198
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี220259225
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา240246232
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม200220205
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง200214194
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี200205202
18สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์700795618
19สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์700704593
20สถาบันพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์400505462