ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม7,2007,7967,240
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา840859834
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย840907876
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส480484450
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว720807767
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด720742701
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี720753749
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร720735666
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม720924690
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย720779731
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก720806776