ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม7,2007,7967,240
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว720807767
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี720753749
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร720735666
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก720806776
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา840859834
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด720742701
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม720924690
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย720779731
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย840907876
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส480484450