ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม300336327
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ202222
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี202020
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร202020
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี202020
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา202019
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี202020
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต202020
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี202020
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี202020
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง202020
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก202016
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล202221
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย203232
14สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์202017
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี202020