ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม300336327
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ202222
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี202020
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี202020
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี202020
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์202017
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย203232
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง202020
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล202221
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร202020
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี202020
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี202020
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก202016
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา202019
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี202020
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต202020