ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 20,077 11,248 2,823,722 536,893,156.13 17,990 11,096 2,817,603 527,767,256.70 2,087 152 6,119 9,125,899.43
1 การแปรรูปอาหาร 1,406 1,010 342,658 51,210,175.00 1,338 1,004 342,461 50,806,466.20 68 6 197 403,708.80
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,244 828 176,173 27,713,420.25 1,176 818 175,601 27,406,560.25 68 10 572 306,860.00
3 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,942 883 188,034 34,079,741.67 1,748 875 187,615 33,804,588.67 194 8 419 275,153.00
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 622 385 215,382 18,668,831.07 573 382 215,353 18,668,831.07 49 3 29 0.00
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 937 736 211,168 81,630,139.54 888 731 210,898 81,526,295.04 49 5 270 103,844.50
6 ดิจิทัล 244 121 21,281 14,427,863.92 204 111 21,188 14,205,647.92 40 10 93 222,216.00
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 217 89 15,677 10,222,807.23 193 87 15,623 9,832,373.81 24 2 54 390,433.42
8 การบินและโลจิสติกส์ 966 552 141,742 19,851,055.63 891 544 141,433 19,627,729.08 75 8 309 223,326.55
9 การแพทย์ครบวงจร 129 94 17,525 1,817,130.50 122 93 17,508 1,817,130.50 7 1 17 0.00
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 12,370 6,550 1,494,082 277,271,991.32 10,857 6,451 1,489,923 270,071,634.16 1,513 99 4,159 7,200,357.16ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2563
จำนวนเงินสมทบปี 2563 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2564
จำนวนเงินสมทบปี 2564
รวม 4,000,0003,059,1882,823,72211,737536,893,156.1317,99014,90920,034,773.3115,28316,073,358.13
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ388,000288,805281,8121,04073,554,900.251,4051,1791,137,986.811,235833,425.93
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา80,00080,30680,29934210,111,266.55395361517,112.83362133,973.67
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี5,0006,1075,81935397,347.4147400.004234,057.53
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,5002,7062,70624121,142.5122210.00224,084.67
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,5001,5031,5019463,672.80880.0090.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี3,0005,2785,25221285,986.6122220.00223,718.44
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี308,000207,382196,39893852,413,807.291,1701,0732,252,925.811,0971,254,762.13
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี56,10063,78363,71219818,038,665.4118917748,467.42177143,981.38
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,0002,9002,87520190,490.9017150.00177,436.88
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี20,00021,02120,425114565,041.31131119276,593.74124196,943.26
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,0008,8608,44258949,932.06696511,268.00669,953.02
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,00011,17711,177541,256,041.0158531,878.00568,719.16
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี12,00016,08714,14067801,475.12878111,268.008323,212.08
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา99,50088,43287,2932654,551,345.3628326176,622.4026544,959.32
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์6,5009,0979,089521,716,878.4343390.00430.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ5,0005,4065,360191,095,150.3918180.00180.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์5,0008,6068,44328907,292.0139330.003510,366.56
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น28,00033,24433,0971192,392,786.0313812346,198.8013310,479.24
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,6003,9193,6661787,391.72202012,394.80202,478.96
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,4502,1202,11111144,263.8111100.00102,704.32
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร9002,2751,87812466,965.7219180.00190.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์2,0003,1513,119261,134,384.6124160.0023225.36
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,6007,9377,92351341,958.00665725,195.2462254,172.26
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,1001,5941,58070.00770.0070.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ50072669440.00320.0030.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด6,00011,90511,880241,544,648.4135310.00320.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,5001,5561,55319268,352.1725220.00238,789.04
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,7009,9129,86451625,422.2174600.006924,676.92
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก3,0003,9473,94529149,153.1249400.00430.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,4002,8902,84011288,322.7415130.00130.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,0003,6403,481281,170,217.6828250.00276,422.76
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก4,8006,9016,077442,433,565.62514314,648.404911,155.32
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,2002,0232,02318206,152.051390.0013225.36
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,6009,6769,28521162,134.6822200.00220.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,0002,0451,95190.0017130.00143,831.12
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย7007157039159,783.1215140.00150.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง7,0007,2227,22239488,950.8271710.00713,088.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่9001,0671,0671032,775.2014140.00142,253.60
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน27,30030,62230,464823,153,622.42908325,916.40895,295.96
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี14,60017,69117,1211232,437,075.7517716564,227.6017165,692.44
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,0004,9334,49236387,790.54373322,348.203510,840.94
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง7001,6411,449120.0020120.00180.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา50,00051,84751,6361816,982,339.7623821836,057.6022424,758.62
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,1001,9211,8999260,963.8313130.00133,718.44
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,806,4301,061,889910,9953,524154,809,443.147,2875,39410,914,361.755,35910,127,665.88
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี168,500175,127170,17956840,849,074.07772659599,307.37738481,733.60
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี110,000106,534100,59634734,757,797.70518425217,472.40393111,026.24
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,1502,9572,82920157,260.0024220.00224,507.20
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา176,500153,962148,93740419,799,347.94502474356,928.88481213,764.28
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี44,00044,31944,18019210,443,205.15250210135,216.0020882,827.13
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,0001,1231,12313274,752.5214120.0014112.68
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี16,50016,96216,96160193,634.53484615,775.20473,155.04
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม35,00035,11229,6982693,398,355.36531473752,439.41493517,941.68
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,5004,9324,87529246,053.4229278,005.91283,267.72
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร100,000127,868115,24657710,862,700.66787685906,728.45744497,269.76
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง229,000161,977139,37163655,354,470.86712642786,077.28675628,467.99
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,5001,6241,621221,780.23323040,564.80310.00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด2,0004,0884,080172,036,386.74222011,268.00220.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,5008,9358,916572,457,495.27716619,155.606617,690.76
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม15034934556,000.004313,521.603338.04
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ35078778688,000.00540.0050.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,5001,7541,7541536,410.5619180.00190.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร7001,9511,95117275,958.9018170.0017150.24
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่28,00033,19832,9021974,659,319.07294272125,074.8029074,655.47
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน023523510.00000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,0006,4886,43748189,304.606860119,852.116817,352.72
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน120148148321,080.00440.0040.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา40064664040.0010100.0090.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต35,00017,76217,762159930,608.15320300282,178.8830668,601.09
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,5003,2273,22729187,750.00434273,681.454210,141.20
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่4,5004,5914,55043170,671.49787176,053.377323,437.44
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช6,5006,8576,62167322,124.6182730.00776,911.04
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง6001,0591,059917,500.00990.0099,174.44
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง6,50010,92110,70557973,672.7166600.006217,813.58
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5003,1073,10719126,968.2026210.00252,245.90
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,8003,2043,2042334,800.0037360.0037338.04
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส55091991912551,774.821370.00112,366.28
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ00000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์00000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ00000.00000.0000.00การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ไม่ใช่ลูกจ้าง)

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้เข้ารับการฝึก (นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว) จำนวนผู้สำเร็จการฝึก (ที่นายทะเบียนรับทราบแล้ว)
รวม 92,443449
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 43852
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 491
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 00
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 00
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 00
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 3048
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 7121
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 00
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 650
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 00
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 30
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 304120
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 00
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 2070
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 00
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 00
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 00
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 130
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 00
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 00
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 00
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 00
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 160
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 00
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 90
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 377
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 110
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 80
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 310
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 87,429160
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 4749
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 2860
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 00
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 58613
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 00
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 00
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 10
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 13867
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 3070
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 7149
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 00
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 00
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 52
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 180
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 2000
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 130
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 00
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 70
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 570
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 10
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 00
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 00
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 00
81สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 00
82สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 00
83สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 00
84กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 00
85สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล 00
86สถาบันพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 00