ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 20,077 11,248 2,823,722 536,893,156.13 17,990 11,096 2,817,603 527,767,256.70 2,087 152 6,119 9,125,899.43
1 การแปรรูปอาหาร 1,406 1,010 342,658 51,210,175.00 1,338 1,004 342,461 50,806,466.20 68 6 197 403,708.80
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,244 828 176,173 27,713,420.25 1,176 818 175,601 27,406,560.25 68 10 572 306,860.00
3 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,942 883 188,034 34,079,741.67 1,748 875 187,615 33,804,588.67 194 8 419 275,153.00
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 622 385 215,382 18,668,831.07 573 382 215,353 18,668,831.07 49 3 29 0.00
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 937 736 211,168 81,630,139.54 888 731 210,898 81,526,295.04 49 5 270 103,844.50
6 ดิจิทัล 244 121 21,281 14,427,863.92 204 111 21,188 14,205,647.92 40 10 93 222,216.00
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 217 89 15,677 10,222,807.23 193 87 15,623 9,832,373.81 24 2 54 390,433.42
8 การบินและโลจิสติกส์ 966 552 141,742 19,851,055.63 891 544 141,433 19,627,729.08 75 8 309 223,326.55
9 การแพทย์ครบวงจร 129 94 17,525 1,817,130.50 122 93 17,508 1,817,130.50 7 1 17 0.00
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 12,370 6,550 1,494,082 277,271,991.32 10,857 6,451 1,489,923 270,071,634.16 1,513 99 4,159 7,200,357.16ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2563
จำนวนเงินสมทบปี 2563 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2564
จำนวนเงินสมทบปี 2564
รวม 4,000,0003,059,1882,823,72211,737536,893,156.1317,99014,90920,034,773.3115,28316,073,358.13
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ388,000288,805281,8121,04073,554,900.251,4051,1791,137,986.811,235833,425.93
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา80,00080,30680,29934210,111,266.55395361517,112.83362133,973.67
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี5,0006,1075,81935397,347.4147400.004234,057.53
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,5002,7062,70624121,142.5122210.00224,084.67
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,5001,5031,5019463,672.80880.0090.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี3,0005,2785,25221285,986.6122220.00223,718.44
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี308,000207,382196,39893852,413,807.291,1701,0732,252,925.811,0971,254,762.13
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี56,10063,78363,71219818,038,665.4118917748,467.42177143,981.38
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,0002,9002,87520190,490.9017150.00177,436.88
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี20,00021,02120,425114565,041.31131119276,593.74124196,943.26
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,0008,8608,44258949,932.06696511,268.00669,953.02
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,00011,17711,177541,256,041.0158531,878.00568,719.16
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี12,00016,08714,14067801,475.12878111,268.008323,212.08
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา99,50088,43287,2932654,551,345.3628326176,622.4026544,959.32
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์6,5009,0979,089521,716,878.4343390.00430.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ5,0005,4065,360191,095,150.3918180.00180.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์5,0008,6068,44328907,292.0139330.003510,366.56
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น28,00033,24433,0971192,392,786.0313812346,198.8013310,479.24
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,6003,9193,6661787,391.72202012,394.80202,478.96
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,4502,1202,11111144,263.8111100.00102,704.32
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร9002,2751,87812466,965.7219180.00190.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์2,0003,1513,119261,134,384.6124160.0023225.36
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,6007,9377,92351341,958.00665725,195.2462254,172.26
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,1001,5941,58070.00770.0070.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ50072669440.00320.0030.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด6,00011,90511,880241,544,648.4135310.00320.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,5001,5561,55319268,352.1725220.00238,789.04
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,7009,9129,86451625,422.2174600.006924,676.92
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก3,0003,9473,94529149,153.1249400.00430.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,4002,8902,84011288,322.7415130.00130.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,0003,6403,481281,170,217.6828250.00276,422.76
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก4,8006,9016,077442,433,565.62514314,648.404911,155.32
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,2002,0232,02318206,152.051390.0013225.36
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,6009,6769,28521162,134.6822200.00220.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,0002,0451,95190.0017130.00143,831.12
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย7007157039159,783.1215140.00150.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง7,0007,2227,22239488,950.8271710.00713,088.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่9001,0671,0671032,775.2014140.00142,253.60
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน27,30030,62230,464823,153,622.42908325,916.40895,295.96
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี14,60017,69117,1211232,437,075.7517716564,227.6017165,692.44
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,0004,9334,49236387,790.54373322,348.203510,840.94
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง7001,6411,449120.0020120.00180.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา50,00051,84751,6361816,982,339.7623821836,057.6022424,758.62
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,1001,9211,8999260,963.8313130.00133,718.44
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,806,4301,061,889910,9953,524154,809,443.147,2875,39410,914,361.755,35910,127,665.88
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี168,500175,127170,17956840,849,074.07772659599,307.37738481,733.60
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี110,000106,534100,59634734,757,797.70518425217,472.40393111,026.24
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,1502,9572,82920157,260.0024220.00224,507.20
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา176,500153,962148,93740419,799,347.94502474356,928.88481213,764.28
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี44,00044,31944,18019210,443,205.15250210135,216.0020882,827.13
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,0001,1231,12313274,752.5214120.0014112.68
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี16,50016,96216,96160193,634.53484615,775.20473,155.04
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม35,00035,11229,6982693,398,355.36531473752,439.41493517,941.68
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,5004,9324,87529246,053.4229278,005.91283,267.72
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร100,000127,868115,24657710,862,700.66787685906,728.45744497,269.76
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง229,000161,977139,37163655,354,470.86712642786,077.28675628,467.99
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,5001,6241,621221,780.23323040,564.80310.00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด2,0004,0884,080172,036,386.74222011,268.00220.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,5008,9358,916572,457,495.27716619,155.606617,690.76
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม15034934556,000.004313,521.603338.04
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ35078778688,000.00540.0050.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,5001,7541,7541536,410.5619180.00190.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร7001,9511,95117275,958.9018170.0017150.24
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่28,00033,19832,9021974,659,319.07294272125,074.8029074,655.47
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน023523510.00000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,0006,4886,43748189,304.606860119,852.116817,352.72
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน120148148321,080.00440.0040.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา40064664040.0010100.0090.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต35,00017,76217,762159930,608.15320300282,178.8830668,601.09
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,5003,2273,22729187,750.00434273,681.454210,141.20
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่4,5004,5914,55043170,671.49787176,053.377323,437.44
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช6,5006,8576,62167322,124.6182730.00776,911.04
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง6001,0591,059917,500.00990.0099,174.44
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง6,50010,92110,70557973,672.7166600.006217,813.58
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5003,1073,10719126,968.2026210.00252,245.90
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,8003,2043,2042334,800.0037360.0037338.04
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส55091991912551,774.821370.00112,366.28
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ00000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์00000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ00000.00000.0000.00การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ไม่ใช่ลูกจ้าง)

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้เข้ารับการฝึก (นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว) จำนวนผู้สำเร็จการฝึก (ที่นายทะเบียนรับทราบแล้ว)
รวม 92,4402,309
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 438123
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 00
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 3068
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 00
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 304164
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 207113
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 130
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 00
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 00
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 1110
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 310
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 87,4161,355
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 47437
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 586125
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 138116
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 71345
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 00
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 54
20สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 1813
21สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 138
22สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 570
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 00
24สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 00
25สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 00
26สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 2860
27สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 3079
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี 00
29สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 4946
30สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 7044
31สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว 00
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 00
33สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด 00
34สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 32
35สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 820
36สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 00
38สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ 00
39สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 00
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร 00
41สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 00
42สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 00
44สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 70
46สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 00
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 00
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 00
49สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 00
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 80
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 10
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 00
53สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 20095
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 00
56สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 00
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 00
59สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 00
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 11
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 3722
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 00
64สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 00
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 00
66สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 00
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 00
69สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 00
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 00
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 00
72สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 00
75สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 160
76สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 99
77สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 00
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 00
79สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 00
80สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 00
81สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 00
82สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล 00
83สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 00
84กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 00
85กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 00
86กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 00
87สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม 00