ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม800800798
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา120120119
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี240240240
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา220220219
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส220220220