ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม210240207
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่210240207