ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม600772505
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ320478261
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี202015
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา606148
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น606356
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี404134
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก404640
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา606351