ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

หน่วยงาน

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 0 0
0.00
0
0.00
กรมดำเนินการเอง 0 0
0.00
0
0.00
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 0 0
0.00
0
0.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0
0.00
0
0.00
2.โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.1โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 0 0
0.00
0
0.00
3. โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 3.1 ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 0 0
0.00
0
0.00
4. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 4.1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 0 0
0.00
0
0.00
5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 0 0
0.00
0
0.00
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 0 0
0.00
0
0.00
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 7.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 0 0
0.00
0
0.00
8. โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 8.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 0 0
0.00
0
0.00
9. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 9.1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 0 0
0.00
0
0.00
10. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0 0
0.00
0
0.00
11.ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
11.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สปก. ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 0
0.00
0
0.00
11.2 พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ 0 0
0.00
0
0.00
11.3 รับรองความรู้ความสามารถ 0 0
0.00
0
0.00
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 12.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 0 0
0.00
0
0.00
13.ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 13.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 0 0
0.00
0
0.00
13.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 0 0
0.00
0
0.00
14. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 14.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 0 0
0.00
0
0.00
14.2 ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ 0 0
0.00
0
0.00
14.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 0 0
0.00
0
0.00
14.4 แรงงานนอกระบบ 0 0
0.00
0
0.00
14.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 0 0
0.00
0
0.00
14.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0
0.00
0
0.00
14.7 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 0 0
0.00
0
0.00
14.8 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 0 0
0.00
0
0.00
15.โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 15.1 ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 0 0
0.00
0
0.00
15.2 ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 0 0
0.00
0
0.00
15.3 พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล 0 0
0.00
0
0.00
16. โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 16.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 0 0
0.00
0
0.00
17. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 17.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 0 0
0.00
0
0.00
hit counter