ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม250260224
1กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ250260224