ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม680747715
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี200229210
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร120137134
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง120126122
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช200207201
5สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก404848