ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม680747715
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี200229210
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช200207201
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง120126122
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร120137134
5กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก404848