ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม10,3007,5476,610
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ600378322
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี600383351
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี600308301
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา600609553
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น600459403
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี600490452
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์600640603
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก600497444
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง600514436
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี600473454
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี600382327
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา600515483
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม600433395
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี600587572
15สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,900879514