ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม10,30010,79810,149
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ600632571
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี600614544
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี600600575
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา600794791
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น600622584
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี600641623
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์600640614
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก600613586
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง600611555
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี600624594
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี600615579
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา600609584
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม600629568
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี600607592
15สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,9001,9471,789