ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม10,30010,5559,737
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ600535457
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี600614542
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี600594551
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา600794759
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น600602538
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี600641604
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์600640614
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก600613586
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง600611555
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี600611577
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี600615579
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา600609569
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม600630554
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี600607592
15สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,9001,8391,660