ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง2121
2การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง4544
3การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
5การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2015
6การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง2322
7ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง4040
8การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 ชั่วโมง2222
9การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง8282
10การเชื่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
11การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง6363
12พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง4040
13เทคนิคการจัดการคลังสินค้า(ระดับสูง) 30 ชั่วโมง4040
14เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2525
15การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
16การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง10698