ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง4544
2เทคนิคการจัดการคลังสินค้า(ระดับสูง) 30 ชั่วโมง4040
3การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2015
4การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง2322
5การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
6ช่างเชื่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
7การใช้สมารท์โฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง6363
8การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง8282
9เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2525
10พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง4040
11ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง4040
12การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2121
13การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง10698
14การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 ชั่วโมง2222
15การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2020
16เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย(ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020