ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
2การประยุกต์ใช้MacroและVBAProgramming 30 ชั่วโมง132128
3ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง2215
4การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง143135
5การกำหนดสัญลักษณ์GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน 30 ชั่วโมง2020
6เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 ชั่วโมง4444
7ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง9185
8การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
9เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง9595
10การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมควบคุมอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง2222