ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง119119
2เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง117102
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง4242
4การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง4040
5เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2323
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
7ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D) 30 ชั่วโมง2218
8ช่างไฟฟ้า 560 ชั่วโมง64
9การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง4040
10การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชั่วโมง2019
11การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง6363
12การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 30 ชั่วโมง4040
13ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง99
14ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง33
15ช่างกลึง 840 ชั่วโมง43
16การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง2016
17การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2525