ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง4242
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง119119
3การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง4040
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง33
5ช่างกลึง 840 ชั่วโมง43
6ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง4040
7การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชั่วโมง2019
8ช่างไฟฟ้า 560 ชั่วโมง64
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
10ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง99
11การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2525
12เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง117102
13การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง2016
14ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3มิติ(CAD3D) 30 ชั่วโมง2218
15เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2323
16การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง6363
17การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 30 ชั่วโมง4040