ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564

หน่วยงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 311,058 145,821
46.88
145,258
99.61
กรมดำเนินการเอง 3,058 3,219
105.26
2,656
82.51
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 308,000 142,602
46.30
142,602
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0
0.00
0
0.00
2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 0 0
0.00
0
0.00
3. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 3.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 0 0
0.00
0
0.00
4. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 4.1 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 20 20
100.00
20
100.00
5. ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 5.1 ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 20 24
120.00
19
79.17
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 6.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 40 40
100.00
39
97.50
7. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 0 0
0.00
0
0.00
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 0 0
0.00
0
0.00
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 190 205
107.89
185
90.24
10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ/td> 10.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 40 40
100.00
40
100.00
11.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน)/td> 11.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 0 0
0.00
0
0.00
12.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ฝึกอบรม) 12.1 พัฒนาฝีมือแรงงาน 1,100 1,134
103.09
914
80.60
12.2 พัฒนาฝีมือแรงงานตาม EEC Model short course (Type B) 100 107
107.00
104
97.20
12.4 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 0 0
0.00
0
0.00
13. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0 0
0.00
0
0.00
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 308,000 142,602
46.30
142,602
100.00
15.พัฒนาช่างเครื่องช่วนคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 15.1 พัฒนาช่างเครื่องช่วนคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 0 0
0.00
0
0.00
16. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 16.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 200 241
120.50
189
78.42
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 60 68
113.33
68
100.00
18. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 18.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1,000 1,035
103.50
804
77.68
19. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 19.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 0 0
0.00
0
0.00
19.2 ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ 40 50
125.00
49
98.00
19.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 0 0
0.00
0
0.00
19.4 แรงงานนอกระบบ 100 100
100.00
97
97.00
19.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 20 25
125.00
25
100.00
19.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0
0.00
0
0.00
20. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 20.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 8 8
100.00
4
50.00
20. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 20.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 0 0
0.00
0
0.00
21. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 21.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 120 122
101.67
99
81.15
hit counter