ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 12 ชั่วโมง4040
2การมุ่งสู่การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง8565
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6060
รวม 205185