ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง4040
2ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ 18 ชั่วโมง2221
3ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์ 18 ชั่วโมง2019
4การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 30 ชั่วโมง4040
รวม 122120