ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม12,0009,7959,130
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว1,160781728
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี1,0401,0141,014
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,2801,2461,166
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก1,120857836
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา1,5401,1711,138
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,040894819
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,2801,053868
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,2401,1611,105
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย1,300901754
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส1,000717702