ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม12,00012,46211,906
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว1,1601,1651,112
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี1,0401,1171,115
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,2801,2871,214
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก1,1201,2351,198
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา1,5401,6181,573
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,0401,043988
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,2801,4081,256
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,2401,2601,212
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย1,3001,3061,241
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส1,0001,023997