ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม12,00012,46211,830
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว1,1601,1651,112
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี1,0401,1171,097
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,2801,3071,214
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก1,1201,2351,198
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา1,5401,6181,575
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,0401,043988
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,2801,4081,256
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,2401,2601,212
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย1,3001,2861,181
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส1,0001,023997