ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม12,00012,46111,926
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา1,5401,6181,573
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย1,3001,3061,241
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส1,0001,0231,002
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว1,1601,1651,112
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด1,0401,043988
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี1,0401,1171,115
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร1,2801,2871,214
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม1,2801,4071,264
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย1,2401,2601,213
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก1,1201,2351,204