ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง1715
2การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง153138
3เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง7975
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง143137
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง8282
6การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
7ช่างจัดสวน 30 ชั่วโมง3027
8ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4037
9ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง65
10การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
11การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4741
12ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 90 ชั่วโมง11492
13ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 ชั่วโมง7557
14ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง40
15การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 30 ชั่วโมง136132
16การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2622
17การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
18การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง1818
19เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2622
20ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง227
21ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง10
22ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง2524
23การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง6565
24การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2621
25การขับรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4949
26การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง105102
27ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง129
28การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3019
29ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง88
30ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 ชั่วโมง80