ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 ชั่วโมง80
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง1715
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง8282
4ช่างจัดสวน 30 ชั่วโมง3027
5ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง65
6การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง6565
7เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2622
8ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4037
9ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง10
10ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง88
11ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง227
12ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 ชั่วโมง7557
13การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 30 ชั่วโมง136132
14การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3019
15ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง143137
16การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
17การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
18การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง1818
19การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2622
20การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4741
21การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง105102
22ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง2524
23ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง129
24การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2621
25การขับรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4949
26ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง40
27การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง153138
28เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง7975
29การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
30ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 90 ชั่วโมง11492