ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง00
2เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง4848
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง2510
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง5048
5การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ 30 ชั่วโมง2020
6ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง33
7ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง6453
8ช่างเชื่อมไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
9การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2222
10ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง3922
11การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2221
12ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง7068
13เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2020
14การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง4040
15การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
16ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง7875
17ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2222
18ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 30 ชั่วโมง7271
19การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง4040
20ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ2 30 ชั่วโมง2020
21การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า 30 ชั่วโมง2020
22การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง9594
23การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง4040
24การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
25การบริหารจัดการสินค้า 30 ชั่วโมง2323
26การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
27การนวดหม้อเกลือ30ชั่วโมง 30 ชั่วโมง4646
28ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง100100
29การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2525
30การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 30 ชั่วโมง4040
31การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร 30 ชั่วโมง2121