ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง4040
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง2121
3การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง2016
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง7776
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2424
6ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2525
7ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 ชั่วโมง2727
8การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง200200
9การบริหารงานบริการที่ดี 30 ชั่วโมง4040
10ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง2119
11ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง138133
12การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง7773
13การเพิ่มมูลค่าอาหารด้วยเนื้อโคขุน 30 ชั่วโมง2016
14ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง65
15ช่างสีอาคาร 30 ชั่วโมง2020
16การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง3030
17การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง6855
18เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง2014
19การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2018
20ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง43
21การเพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อมไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
22การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 ชั่วโมง9077
23การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
24การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง5555
25ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง2116
26ช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์)ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
27พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2626
28การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2423
29ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 ชั่วโมง2222
30ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง33
31ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง4635
32เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง2222
33การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2020