ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2020
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2121
3พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2626
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2424
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 ชั่วโมง2222
6การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง200200
7ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง2119
8การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง6855
9ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง2116
10ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง65
11ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง33
12ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง4635
13การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง3030
14ช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์)ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
15การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2423
16ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง43
17ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง7776
18ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2525
19ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 ชั่วโมง2727
20ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง138133
21การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
22ช่างสีอาคาร 30 ชั่วโมง2020
23การเพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อมไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
24การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2018
25เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง2222
26การบริการงานบริการ 30 ชั่วโมง4040
27การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง4040
28การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง5555
29การเพิ่มมูลค่าอาหารด้วยเนื้อโคขุน 30 ชั่วโมง2016
30การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2016
31การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 ชั่วโมง9077
32การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง7773
33เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง2014