ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
2การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชั่วโมง4040
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
4การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง2020
5การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
6ช่างไม้ก่อสร้าง 30 ชั่วโมง2020
รวม 140140