ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 12,044 12,846
106.66
12,721
99.03
กรมดำเนินการเอง 1,144 1,242
108.57
1,117
89.94
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 10,900 11,604
106.46
11,604
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0
0.00
0
0.00
2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 0 0
0.00
0
0.00
3. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 3.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 0 0
0.00
0
0.00
4. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 4.1 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 0 0
0.00
0
0.00
5. ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 5.1 ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 0 0
0.00
0
0.00
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 6.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 80 80
100.00
80
100.00
7. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 0 0
0.00
0
0.00
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 0 0
0.00
0
0.00
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 130 139
106.92
139
100.00
10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ/td> 10.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 0 0
0.00
0
0.00
11.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน)/td> 11.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 0 0
0.00
0
0.00
12.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ฝึกอบรม) 12.1 พัฒนาฝีมือแรงงาน 0 0
0.00
0
0.00
12.2 พัฒนาฝีมือแรงงานตาม EEC Model short course (Type B) 0 0
0.00
0
0.00
12.4 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 0 0
0.00
0
0.00
13. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0 0
0.00
0
0.00
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 10,900 11,604
106.46
11,604
100.00
15.พัฒนาช่างเครื่องช่วนคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 15.1 พัฒนาช่างเครื่องช่วนคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 0 0
0.00
0
0.00
16. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 16.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 420 448
106.67
397
88.62
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 20
100.00
16
80.00
18. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 18.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 220 237
107.73
186
78.48
19. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 19.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 0 0
0.00
0
0.00
19.2 ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ 20 20
100.00
20
100.00
19.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 0 0
0.00
0
0.00
19.4 แรงงานนอกระบบ 20 20
100.00
17
85.00
19.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 60 83
138.33
83
100.00
19.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0
0.00
0
0.00
20. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 20.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 14 14
100.00
10
71.43
20. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 20.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 60 81
135.00
69
85.19
21. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 21.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 100 100
100.00
100
100.00
hit counter