ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่ากระถางไม้ประดับ 18 ชั่วโมง2020
2การนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับคนพิการทางการเห็น 18 ชั่วโมง1212
รวม 3232