ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพาะเห็ด 18 ชั่วโมง2017
รวม 2017