ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง2020
รวม 2020