ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง3333
2การปรับปรุงการปฏิบัติงานและลดของเสียในกระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 12 ชั่วโมง3030
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง10146
4การบริหารจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง8483
รวม 268212