ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 9 มีนาคม 2565 9 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 62 24
2 22 เมษายน 2565 22 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 39 22