ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 5 พฤษภาคม 2565 19 พฤษภาคม 2565 บริษัท มหาจักร แอร์ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 33 33