ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
การบริหารจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 มิถุนายน 2565 2 มิถุนายน 2565 บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด 20 20