ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
การปรับปรุงการปฏิบัติงานและลดของเสียในกระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 27 กรกฎาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 30 30