ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล 6 ชั่วโมง2121
3เทคนิคการกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 6 ชั่วโมง2121
4เทคนิคการผลิตไม้เขียงแว่น 12 ชั่วโมง2020
5การแปรรูปสมุนไพร 12 ชั่วโมง2222
6การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7171
7เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4444
รวม 219219