ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค4-04 30 มีนาคม 2564 16 สิงหาคม 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 20 20