ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค4-07 21 สิงหาคม 2564 21 สิงหาคม 2564 บริษัทพาราวู้ด 1993 จำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 21 21