ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
เทคนิคการผลิตไม้เขียงแว่น 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค4-08 14 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564 บริษัทอิวหลีอุตสาหกรรมจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 20 20