ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
การแปรรูปสมุนไพร 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค4-05 9 สิงหาคม 2564 10 สิงหาคม 2564 กลุ่มวิสาหกิจสหกรณ์การเกษตรแม่มอก 68/4 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 22 22