ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

DSD ONLINE TRAINING
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม-424
1การทำกระถางด้วยหลักวงเวียน-424