ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

DSD ONLINE TRAINING
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม-9310
1ความรู้และเทคนิคในการทำงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม-9310