ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

DSD ONLINE TRAINING
กองแผนงานและสารสนเทศ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม-899383
1การกู้คืนสารทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศ-388203
2การประกอบวงกบประตู-17244
3การติดตั้งผนังยิปซัม-14644
4ขั้นตอนการปูกระเบื้องอย่างถูกวิธี-19392