ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Touch Screen Mitsubishi GOT 2000 Basic 18 ชั่วโมง1916
2เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง8484
3การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ชั่วโมง1414
4เทคโนโลยีการเชื่อมอาร์กโลหะ 18 ชั่วโมง2020
5ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2017
6การใช้โปรแกรม Solidworks for CAD (Modeling Assembly & Drafting) 18 ชั่วโมง2422
7นักบริหารงานขนส่งสินค้าระดับ1 8 ชั่วโมง5858
8การโปรแกรม PLC ชั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 18 ชั่วโมง132129
9Factory Automation for EEC การโปรแกรม PLC ด้วยรูปแบบ Function Block Diagram Ladder (Function Block Diagram) 6 ชั่วโมง3636
10อุตสาหกรรม 4.0 และแนวโน้มเทคโนโลยี 6 ชั่วโมง3836
11งานควบคุมเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ PLC ผ่านหน้าจอ HMI ด้วยการใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง (Advance GOT) 12 ชั่วโมง00
12การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 18 ชั่วโมง2727
13การวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง2019
14การใช้โปรแกรม SOLIDCAM for CAM (3 axis milling Operation) 18 ชั่วโมง2525
15โรงงานอัจฉริยะ 18 ชั่วโมง5959
16สาขาการตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ 18 ชั่วโมง00
17การโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 18 ชั่วโมง7876
18การออกแบบเฟิร์มแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูงในงานควบคุมและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในงานอุตสาหกรรม Arduino platform 18 ชั่วโมง00
19ระบบนิวเมติกส์และการควบคุมพื้นฐาน 18 ชั่วโมง3535
20ระบบ IOT สำหรับอุตสาหกรรม 18 ชั่วโมง6857
21การออกแบบและโปรแกรม AGV 18 ชั่วโมง00
22Factory Automation for EEC การควบคุมระยะไกลด้วย SCADA (Basic SCADA) 12 ชั่วโมง3635
23การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ชั่วโมง226226
รวม 1,019991