ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง3227
2เทคโนโลยีการเชื่อมอาร์กโลหะ 18 ชั่วโมง1616
3การใช้โปรแกรม SOLIDWORKS for CAD ( Modeling, Assembly Drafting) 18 ชั่วโมง3434
4การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต 18 ชั่วโมง1717
5ระบบนิวเมติกส์และการควบคุมพื้นฐาน 18 ชั่วโมง2423
6การโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 18 ชั่วโมง6962
7การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ชั่วโมง120120
รวม 312299