ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง134116
2การใช้โปรแกรม SOLIDWORKS for CAD ( Modeling, Assembly Drafting) 18 ชั่วโมง4037
3การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 18 ชั่วโมง175175
4การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 2 30 ชั่วโมง2626
5การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต 18 ชั่วโมง2222
6คาราคุริไคเซ็น 2021 สำหรับ EEC 18 ชั่วโมง7171
7เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง4444
8ระบบไฮดรอลิกส์และการควบคุม ระดับพื้นฐาน 18 ชั่วโมง2424
รวม 536515