ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Touch Screen Mitsubishi GOT 2000 Basic 18 ชั่วโมง1111
2การกำหนดขนาดและความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 18 ชั่วโมง5653
3การประยุกต์ระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วย CIRA CORE สำหรับผู้บริหาร 30 ชั่วโมง2525
4การเขียนโปรแกรมพีแอลซีเชิงประยุกต์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง1111
5ระบบ SCADA ในการบริหารจัดการพลังงาน สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 24 ชั่วโมง1111
6ระบบ IOT สำหรับอุตสาหกรรม 24 ชั่วโมง1010
7การโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 24 ชั่วโมง1010
8๋๋Jig and Fixture พื้นฐาน 18 ชั่วโมง1110
9การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 24 ชั่วโมง1010
10การโปรแกรม PLC ขั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง1111
11การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 30 ชั่วโมง3332
12การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) 24 ชั่วโมง7566
13การใช้โปรแกรม SOLIDWORKS for CAD ( Modeling, Assembly Drafting) 18 ชั่วโมง1111
14การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน 18 ชั่วโมง1010
15การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง AGV 30 ชั่วโมง2625
16การปรับปรุงงานสำหรับงานผลิต 18 ชั่วโมง2524
17การจ้างงานในอนาคตและเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล 24 ชั่วโมง109
18การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) 18 ชั่วโมง3535
19การวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง2727
20ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง3030
21การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 24 ชั่วโมง1413
22การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต 18 ชั่วโมง1010
23การควบคุมและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ Yaskawa 18 ชั่วโมง8277
24การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ABB 18 ชั่วโมง1514
25การเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 24 ชั่วโมง109
26การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) 18 ชั่วโมง2924
27การควบคุมกระบวนการโดยใช้สถิติและการวิเคราะห์ระบบการวัด (SPC & MSA) 18 ชั่วโมง3535
28การเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระดับ 2 24 ชั่วโมง3130
29การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 24 ชั่วโมง2020
30การจัดการคลังสินค้าและระบบ Logistic ในยุค Industry 4.0 24 ชั่วโมง2727
31PLC Mitsubishi GX-Work 2 Basic 24 ชั่วโมง4742
32การโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 18 ชั่วโมง2424
33การประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 18 ชั่วโมง1010
34ระบบบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 24 ชั่วโมง2525
35การฝึกประกอบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระดับ 1 24 ชั่วโมง2218
36การควบคุมเครื่องจักร CNC ในอุตสาหกรรม 18 ชั่วโมง3029
37ระบบ IOT สำหรับอุตสาหกรรม 18 ชั่วโมง1212
38การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง 18 ชั่วโมง2013
39การจำลองการผลิตอัตโนมัติเสมือนจริง 24 ชั่วโมง106
40การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 18 ชั่วโมง1111
41PLC Mitsubishi GX-Work 2 Advanced 18 ชั่วโมง6362
42การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ชั่วโมง1010
43เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง1613
44การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3733
45ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ 18 ชั่วโมง1010
46การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และป้องกัน 18 ชั่วโมง1010
47การพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลชั้นสูงบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ฝังตัวด้านภาษาLabView 18 ชั่วโมง1212
รวม 1,0901,030