ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1วิทยากรมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
2การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 ชั่วโมง4040
3เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8080