ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2015
2การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0 30 ชั่วโมง2020
3การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง2420
รวม 8475