ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง4038
2การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปและการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
3การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
4การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 ชั่วโมง6160
5ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง8079
6ช่างปูนปั้นไม้เทียม 30 ชั่วโมง6060
7การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
8ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน 30 ชั่วโมง2020
9การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง2020
รวม 341337